Return

นี่คือเนื้องอกที่เห็นเหมือนเห็ดหูหนูขาว หรือดอกจอก
มีเลือดซึมออกมาตลอดเวลา เป็นเหตุให้น้ำปัสสาวะเป็นสีดำ

Return