สมาคมไทย - ออสเตเรีย นำเที่ยวฟาร์มโชคชัย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2546
1. นำชมกิจการต่างๆของฟาร์มโชคชัย
2. ชมสัตว์ป่าเลี้ยงเชื่องสำหรับเด็กเล็ก
3. ล่องเรือชมธรรมชาติในแม่น้ำป่าสัก


RETURN